Verhuurvoorwaarden huurders

Begrippen

Bemiddelaar: gogreenholiday.nl Huurder: een (natuurlijk) persoon, die een vakantiehuis uit het aanbod van gogreenholiday.nl huurt of wenst te gaan huren. Medehuurder: Degene die samen met huurder in het vakantiehuis verblijft. Beheerder: Degene die namens de eigenaar van een vakantiehuis taken van beheer van het vakantiehuis waar- neemt. Eigenaar: de rechtmatige eigenaar van een vakantiehuis, die het vakantiehuis ter verhuur aan gogreenholiday.nl heeft aangeboden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van gogreenholiday.nl . Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door gogreenholiday.nl zijn bevestigd.

Aanbiedingen, prijzen en tarieven

Aanbiedingen van gogreenholiday.nl zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website van gogreenholiday.nl en eventuele andere schriftelijke uitingen worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. gogreenholiday.nl is niet aan kennelijk fouten en omissies in haar website en eventuele andere schriftelijke uitingen gebonden. De huurder verklaart kennis te hebben geno- men van de omschrijving van het vakantiehuis door gogreenholiday.nl op de website en daarvan geen nadere omschrijving te verlangen. Prijzen zijn steeds inclusief omzetbe- lasting maar exclusief kosten van een (niet verplichte) annulerings- en/of reisverzekering en of andere kosten. Bijzondere bijkomende kosten zoals energiekosten, schoon- maakkosten, boekingskosten en plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld. De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

Reservering

Zodra wij een opdracht tot reservering hebben ontvangen, telefonisch, via de website of schriftelijk, ontvangt u een boekingsformulier/factuur .gogreenholiday.nl heeft te allen tijde het recht alvorens de overeenkomst tot stand is gekomen een boeking zonder opgave van redenen terug te trekken. Door gogreenholiday.nl gestuurde boe- kingsformulieren / facturen / verblijfstickets en eventueel andere schriftelijke bescheiden bevatten alle relevante gegevens voor het verblijf in het geboekte vakantiehuis. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de huurder zich om na ontvangst van het boekingsformulier/factuur en eventuele andere schriftelijke bescheiden de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen 7 dagen na ontvangst van het boekingsformulier/factuur en of andere bescheiden aan gogreenholiday.nl te melden. Blijft een dergelijke melding binnen de gestelde termijn uit, dan is de huurder niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van het boekingsformulier/factuur en of andere bescheiden te beroepen.

Betaling en verdere afwikkeling

Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.

Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van gogreenholiday.nl Bij niet tijdige betaling is de huurder in verzuim. Hij wordt daar door of namens gogreenholiday.nl schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. pecheur.nl heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annule- ringskosten in rekening te brengen.

Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Betaling kan per bank geschieden. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving van de huursom op de bankrekening van gogreenholiday.nl . Op verlangen van gogreenholiday.nl dient de huurder aan gogreenholiday.nl een bewijs van betaling te overleggen.

Borgsom

Voor het vakantiehuis wordt een borgsom verlangd. Deze borgsom dient vooraf te worden voldaan, tenzij in het boekingsformulier en/of verblijfsticket anders is bepaald. Na afloop van het verblijf in het vakantiehuis worden eventuele bijkomende kosten afgerekend en worden geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het vakan- tiehuis aanwezige zaken met de borgsom verrekend en wordt het restant van de borgsom per bank terugbetaald. In ieder geval wordt het berekende restant van de borgsom binnen 14 dagen na het verblijf door de eigenaar of beheerder geretourneerd per bank.

Annulering

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd: *bij annulering tot de 56ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
* bij annulering binnen de 56ste dag tot 1ste dag huuraanvang: de gehele reissom;

Buiten kantooruren

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Aansprakelijkheid

Wij treden uitsluitend op als bemiddelaar en kunnen derhalve dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, indien de eigenaar van het vakantieobject in gebreke zou blijven, ondanks onze grote zorg aan elk object besteed. Wij zijn evenmin aansprakelijk te stellen voor schade ontstaan door brand, lekkage, ongeval of welke oor- zaak dan ook, aan huurder, diens medehuurders en/of eigendommen. Indien gogreenholiday.nl door overmacht gedwongen is een huurcontract te annuleren, is go- greenholiday.nl op generlei wijze aansprakelijk te stellen. In een dergelijke situatie zal volledige restitutie van het aan gogreenholiday.nl betaalde bedrag plaatsvinden. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het vakantieobject, inventaris en/of meubilair, die tijdens de huurperiode ontstaat, door hem of zijn medehuurder(s). Dit wordt voor rekening van de huurder hersteld. Fouten of vergissingen in het verhuurprogramma van gogreenholiday.nl kunnen gogreenholiday.nl niet binden. Gebruik van de Welness (zwembad, jacuzzi's en sauna's) op alle parken, is op eigen risico.

Verblijf

Bij aankomst kan het vakantieobject over het algemeen na 15.00 uur worden betrokken. In de meeste gevallen dient het vóór 10.00 uur weer te zijn verlaten. Afwijkin- gen worden bij de boekingsbevestiging vermeld. Het vakantieobject mag niet door meer personen bewoond worden als schriftelijk is overeengekomen. Indien blijkt dat er toch meer bewoners zijn dan overeengekomen, heeft de eigenaar of beheerder het recht u de toegang te ontzeggen, of EUR 23,00 per overtallig persoon per dag in rekening te brengen. Dit naar gelang de situatie ter plaatse. Het meebrengen van huisdieren is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Wordt dit toch gecons- tateerd, dan heeft de eigenaar of beheerder het recht u de verdere toegang tot het vakantieobject te weigeren. Voor linnengoed zoals lakens, slopen. thee- en hand- doeken, enz. dient de huurder zelf zorg te dragen. In enkele gevallen is het mogelijk om beddengoed te huren, danwel is het in de prijs inbegrepen. Dit wordt in de beschrijving of de prijslijst van het vakantieobject altijd vermeld. Op de dag van vertrek dient het vakantieobject veegschoon te worden achtergelaten, hetgeen het vol- gende inhoudt: alles schoon afgewassen, vuilniszakken in de container of op tijd met de reiniging meegegeven, vuilnisbak van een schone plastic zak voorzien, dekens of dekbedden opgevouwen aan het voeteneinde, koelkast leeg en schoon, alle etenswaren verwijdert. De vloer aangeveegd.

Wijziging door gogreenholiday.nl

Gogreenholiday.nl heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Deze deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de huurder mee, nadat gogreenholiday.nl van de wijziging op de hoogte is gesteld.

In geval van wijziging doet gogreenholiday.nl de huurder indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 72 uur (3 werkdagen). Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn.

De huurder die geen gebruik maakt van het recht van het alternatief aanbod , moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht melden bij gogreenho- liday.nl

Klachten

Heeft u gegronde klachten over de schoonmaak van uw vakantieverblijf, dan dient u dezelfde dag nog contact op te nemen met de eigenaar/beheerder. Deze stuurt dan iemand om uw klacht na te zien en indien deze gegrond is, de zaak schoon te maken. Gaat u niet zelf schoonmaken, anders wordt uw klacht niet geaccepteerd, aan- gezien er door eigenaar/verhuurder niets te controleren valt. Hebt u grote klachten op een ander gebied, dan dient u dit op de aankomstdag vóór 19.00 uur te melden. Later kan uw klacht niet meer in behandeling worden genomen.

Slotbepaling

Op de onderhavige voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit het boekingsformulier/factuur en andere schriftelijke bescheiden of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtin- gen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald. Indien en voor zover enige bepaling in het boekingsformulier/factuur of andere schriftelijke bescheiden en de onderhavige voorwaarden nietig mocht lijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Alle informatie is onder voorbehoud.

 

 

Verhuurvoorwaarden huiseigenaren

Go Parcs verricht minstens de volgende werkzaamheden voor een huiseigenaar:

a.      het maken van publiciteit;

b.     samenwerking aangaan met andere touroperators/ verhuurbedrijven

c.      het beheren van internet sites

d.      het aannemen van boekingen

e.      het innen van de huurbedragen en bijkomende kosten. Bij langtermijn verhuur garant staan voor betalingen van de huurder.

f       de maandelijkse afrekening van huurpenningen met de eigenaar;

g      after sales; o.a. de afhandeling van eventuele klachten;

h       Go Parcs informeert de beheerder over de boekingen en annuleringen

 

       Borg

Bij alle boekingen zal Go Parcs een borgsom in rekening brengen bij de huurders. Tenzij anders schriftelijk is afgesproken.

a.      GoParcs zal – in samenwerking met de beheerder - een borg innen bij huurder om in geval van schade veroorzaakt door huurder, de schade zo mogelijk voor een deel te kunnen vereffenen. Bij vertrek van de huurder en na controle en akkoord door de beheerder, zal de betreffende borg zo spoedig mogelijk terugbetaald worden aan de huurder. De hoogte van de borg wordt door Go Parcs bepaald, eigenaar kan schriftelijk een verzoek indienen voor de hoogte van de borg.

b.      Go Parcs is verplicht zich in te spannen om schade van het appartement op de huurder te verhalen. Niet terug te vorderen schade blijft uiteindelijk voor rekening en risico van de eigenaar.

 

       Huurprijzen

De eigenaar stemt er mee in dat de huurprijs van het verhurende object, daaronder begrepen actieprijzen, kortingsregelingen en speciale arrangementen met afwijkende huurtermijnen, gas water en licht, jaarlijks door Go Parcs wordt vastgesteld. Mocht de eigenaar het niet eens zijn met de prijzen, dient de eigenaar dit schriftelijk kenbaar te maken, uiterlijk na de eerste creditnota van het nieuwe jaar.

 

       Uitbetalingen

a       GoParcs zal binnen 30 dagen na afloop van een maand, de afrekening opmaken van de ontvangen huuropbrengst van de afgelopen maand en uitkeren aan de eigenaar, verminderd met de vergoedingen gemeld bij hoofdstuk vergoedingen. Voor langtermijn boekingen geldt over het algemeen de afspraak dat de huursommen vooruit uitbetaald worden.
Openstaande facturen van huiseigenaren mogen verrekend worden met het uit te betalen huurbedrag. 

b      GoParcs verplicht zich tot het verstrekken van een overzicht aan de eigenaar, waarop de verhuuromzet van het lopende kalenderjaar per pool/huis/complex staat aangegeven.

c     Alle op het appartement rustende kosten, lasten, belastingen (waaronder het gebruikersgedeelte van de onroerende zaakbelasting, gas water en licht), verzekeringen e.d. meer, blijven voor rekening van de eigenaar.

d      Het door de eigenaar aan GoParcs opgeven adres en bank- girorekeningnummer wordt gehanteerd zolang door de eigenaar niet schriftelijk een wijziging is doorgegeven.

e     Bij langtermijn verhuur staat Go Parcs garant voor de huurbetalingen, echter bij het niet nakomen van de betalingsverplichting van een huurder, zal Go Parcs de zaak uithanden geven aan een incassobureau, en na afloop van het hele incassoproject volgt de uitbetaling aan de eigenaar. Tenzij anders schriftelijk is vastgelegd.

    Vergoedingen

  a     Voor het uitvoeren van de genoemde werkzaamheden ontvangt GoParcs provisie/vergoeding. De provisie is een percentage van de bruto verhuuromzet (incl. btw). Onder bruto verhuuromzet wordt verstaan: het totaal van de in het kalenderjaar daadwerkelijk gerealiseerde huuropbrengsten van het appartement, exclusief doorberekening prijs van de kosten (eind)schoonmaak bedlinnen, handdoekpakketten en toeristenbelasting. Tenzij anders schriftelijk is vastgelegd tussen eigenaar en Go Parcs.

 b      De verhuurbemiddelingsprovisie bedraagt maximaal 28% te vermeerderen met omzetbelasting, tenzij anders schriftelijk te zijn vastgelegd.

 c      Bij langtermijnverhuur wordt een extra vergoeding doorberekend per maand welke de huurder betaald middels de huursom. Voor de maandelijkse afrekening wordt deze vergoeding afgetrokken, ook als deze huurders aangetrokken zijn door een derde. Deze vergoedingen worden o.a. gebruikt voor het garant stellen van de maandelijkse betalingen. Provisiekosten voor derden worden vooruit uitbetaald door Go Parcs aan de betreffende verhuurder en achteraf verrekend bij de eigenaar per maandafdracht (dit kan een % zijn en/ of een vastbedrag). Afspraken kunnen afwijken, echter dient dit schriftelijk vastgelegd te zijn.

Exclusiviteit

Go Parcs heeft geen exclusiviteitsrechten, tenzij anders schriftelijk is bevestigd.

Slotbepaling

Op de onderhavige voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit het boekingsformulier/factuur en andere schriftelijke bescheiden of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtin- gen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald. Indien en voor zover enige bepaling in het boekingsformulier/factuur of andere schriftelijke bescheiden en de onderhavige voorwaarden nietig mocht lijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

 

Alle informatie is onder voorbehoud.